logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.3.2020
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie budowy chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymio pojemności min. 2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanego na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu 1470 szt. świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymio pojemności min. 2200m3, silosem paszowym o pojemności 29,55m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanego na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247).

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 §1 i 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz w miejscowości: Leopoldowo i Łuby-Kiertany.

W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 41 § 1 i 2 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Monika Bednarczyk2021-07-26
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-27 07:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-27 07:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 48