logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.15.2021
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
Przebudowa części składowej budynku inwentarsko-składowego oraz jego rozbudowa z przeznaczeniem na oborę(jałownik) w systemie chowu bezsciołowego

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa części składowej budynku inwentarsko-składowego oraz jego rozbudowa z przeznaczeniem na oborę (jałownik) w systemie chowu bezsciołowego o obsadzie do 30 DJP (obsada docelowa w gospodarstwie 156 DJP), na części działki nr 56/1, wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 300 m3. Dodatkowo budowa silosu przejazdowego 4-komorowego na kiszonkę wraz ze zbiornikiem na soki kiszonkowe na działce nr 12
Łuby-Kurki, gmina Miastkowo, powiat łomżyński woj. podlaskie.”

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 §1 i 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz w miejscowości Łuby-Kurki.

W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 41 § 1 i 2 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 2 i 4 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

 Informacje wytworzył(a) :Monika Bednarczyk2021-08-26
Wprowadził(a) :Monika Bednarczyk2021-08-26 08:54
Zatwierdził(a) :Monika Bednarczyk2021-08-26 08:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 17