logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/07
z dnia 13 marca 2008 r.
stacji paliw w Rydzewie
Miastkowo, 2008-03-12

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz w związku z art. 3 pkt. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 22.02.2008r na wniosek Grzegorza Prażych zam. Rydzewo ul. Lipowa 2, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Paliw na terenie obejmującym nieruchomość w Rydzewie przy ul. Lipowej 1, gm. Miastkowo, na działce o nr ewid.: 196/1.
Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 KPA, można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy
w Miastkowie (pokój nr 18) oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni
od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie informuję, iż na przedmiotową inwestycję sporządzono raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


WÓJT
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-03-13 14:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 338