logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-3/07
z dnia 1 kwietnia 2008 r.
umorzenia postępowania-dopływ D
Miastkowo, dnia 31.03.2008r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art.105 § 1 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz.1071; z 2001r Nr 49 poz. 509; z 2002r Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 169, poz. 1387; z 2003 roku Nr 130 poz. 1188, Nr 169, poz. 1387, Nr 170, poz. 1660; z 2004 roku Nr 153, poz. 1271; Nr 162, poz. 1692; z 2005 roku
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524), w wyniku wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie (modernizacji) oraz remoncie budowli piętrzących na rzece pod nazwą Dopływ D w km 0+000 do km 10+554 na działkach nr 386, 875, 865, 597, 770 położonych na terenie wsi Tarnowo gm. Miastkowo, na działkach nr 98, 99 położonych na terenie wsi Kraska gm. Miastkowo, na działkach nr 336, 347, 348 położonych na terenie wsi Młynik, gm. Śniadowo, na działce nr 388 położonej na terenie wsi Wszerzecz gm. Śniadowo, na działce nr 1633 położonej na terenie wsi Szczepankowo gm. Śniadowo.
p o s t a n a w i a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie (modernizacji) oraz remoncie budowli piętrzących na rzece pod nazwą Dopływ D w km 0+000 do km 10+554 na działkach
nr 386, 875, 865, 597, 770 położonych na terenie wsi Tarnowo gm. Miastkowo, na działkach nr 98, 99 położonych na terenie wsi Kraska gm. Miastkowo, na działkach nr 336, 347, 348 położonych na terenie wsi Młynik, gm. Śniadowo, na działce nr 388 położonej na terenie wsi Wszerzecz gm. Śniadowo, na działce nr 1633 położonej na terenie wsi Szczepankowo gm. Śniadowo.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 12.10.2007 roku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, odbudowie – przebudowie (modernizacji) oraz remoncie budowli piętrzących na rzece pod nazwą Dopływ D
w km 0+000 do km 10+554 na działkach nr 386, 875, 865, 597, 770 położonych na terenie wsi Tarnowo gm. Miastkowo, na działkach nr 98, 99 położonych na terenie wsi Kraska gm. Miastkowo, na działkach nr 336, 347, 348 położonych na terenie wsi Młynik, gm. Śniadowo, na działce nr 388 położonej na terenie wsi Wszerzecz gm. Śniadowo, na działce nr 1633 położonej na terenie wsi Szczepankowo gm. Śniadowo.
Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ inwestor w dniu 20.03.2008r wycofał wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowej inwestycji.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 105 § 1 Kpa postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:20
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-04-01 08:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 368