logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 28 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IP.7624-2/09przebudowy drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny04-01-2010
IP.7624-3/09przebudowy drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa04-01-2010
IP.7624-4/09przebudowy drogi gminnej nr 105875B ul. Lipowa, nr 105891B ul. Szkolna, nr 105892B ul. Nowa07-01-2010
IP.7624-3/09przebudowy drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa19-01-2010
IP.7624-2/09przebudowy drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny19-01-2010
IP.7624-4/09przebudowy drogi gminnej nr 105875B ul. Lipowa, nr 105891B ul. Szkolna, nr 105892B ul. Nowa02-02-2010
IP.7331-1-1/10wszęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego19-02-2010
IP. 7624-1/10  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego GAŁKÓWKA metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych25-02-2010
IP.7624-1/10kopalnia kruszywa w Gałkówce10-03-2010
IP.7331-1-1/10projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny12-03-2010
IP.7331-1-1/10zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny19-03-2010
IP.7624-2/10budowy obory wolnostanowiskowej25-03-2010
IP.7331-1-1/10wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego30-03-2010
IP. 7624-2/10budowy obory wolnostanowiskowej30-04-2010
IP.7331-1-2/10wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego07-05-2010
brako numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych10-05-2010
brako wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na obwieszczenia i plakaty wyborcze10-05-2010
brako przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu dokumentu „ Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miastkowo na lata 2009-2013”- aktualizacja
17-05-2010
IP.7624-2/10budowy obory wolnostanowiskowej w systemie hodowli mieszanej17-05-2010
IP.7624-1/10wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego GAŁKÓWKA metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych17-05-2010
IP.7331-1-2/10na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nn wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 138 we wsi Rydzewo, gm. Miastkowo, na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 76, 77, 78, 79, 136, 138, położonych na terenie administracyjnym wsi Rydzewo, gm. Miastkowo17-05-2010
IP.7331-1-2/10budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 138 we wsi Rydzewo, gm. Miastkowo – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 76, 77, 78, 79, 136, 138, położonych na terenie wsi Rydzewo, gm. Miastkowo10-06-2010
IP.7331-1-2/10wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego23-06-2010
IP.7624-1/10wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego GAŁKÓWKA14-07-2010
IP.7624-2/10wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody22-07-2010
IP.7320-1/10przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo04-10-2010
IP.7331-1-3/10wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego28-10-2010
IP.7331-1-3/10opracowania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii napowietrznej i przyłącza napowietrznego nN-0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 153, 165, 160/1 położonych we wsi Nowosiedliny, gm. Miastkowo15-11-2010