logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 14 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
Rol.6220.4.2014w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży w miejscowości Czartoria05-01-2015
IGN. 6220.4.2014  modernizacji istniejącego i użytkowanego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Czartoria26-01-2015
Rol.6220.1.2015w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej opartej o system chowu bezściołowego o obsadzie ok. 70 DJP (obsada łączna w gospodarstwie ok.124 DJP) wraz z podziemnymi wewnętrznymi kanałami rusztowymi na gnojowicę o poj.ok.1000m3 oraz budowie zbiornika na ścieki sanitarne  o poj. ok. 10m3 i silosu na kiszonkę o poj. ok. 1300m3 na działce nr ewid. 700 we wsi Tarnowo gm. Miastkowo.13-04-2015
brakw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej opartej o system chowu bezściołowego o obsadzie bydła ok. 70 DJP (łącznie w gospodarstwie około 183 DJP) wraz z budową podziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 450m³ na działce o nr ewid. 1124 we wsi Miastkowo, gm. Miastkowo.27-04-2015
Rol.6220.3.2015budowy obory wolnostanowiskowej opartej o system chowu bezściołowego o obsadzie bydła ok. 70 DJP (łącznie w gospodarstwie około 183 DJP) wraz z budową podziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 450m³ na działce o nr ewid. 1124 we wsi Miastkowo, gm. Miastkowo.22-06-2015
Rol.6220.4.2015w sprawie rozbudowy instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów o instalację biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych dla Miasta Łomża w miejscowości Czartoria.23-06-2015
brakw sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.25-06-2015
Rol.6220.7.2015wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów (składającego się z kwater odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr X, IX, VIII oraz kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest nr Xa) zlokalizowanego w Czartorii na działkach o nr 252, 253, 255, 256, 257 i Korytkach Leśnych na działkach o nr 45/3, 45/4, 45/510-08-2015
brakw sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko04-09-2015
brakw sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.14-09-2015
Rol.6220.9.2015wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej w systemie chowu bezściołowego o obsadzie bydła do 85 DJP wraz z budową podziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1100 m3 oraz budową zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności do 10 m3, na działce nr 95 we wsi Sosnowiec, gm. Miastkowo.25-11-2015
IGN.6733.2.2015wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego27-11-2015
brakusuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo w roku 2016 10-12-2015
IGN.6733.2.2015ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej WN 110kV28-12-2015