logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 29 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
Rol.6220.7.2016budowy dwóch chlewni do tuczu 2x1300szt świń (307DJP) z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o poj. min.9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, na terenie obejmującym część działki nr 156 położonej w obrębie wsi Leopoldowo gm. Miastkowo.06-01-2017
IGN.6733.3.2016wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego09-01-2017
Rol.6220.8.2016w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 61 od km 130+750 do km 132+250, odcinek przejścia przejścia przez Rydzewo (ul. Mazurska).09-01-2017
Rol.6220.5.2016budowy chlewni rozrodu wraz z budynkiem odchowu prosiąt oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid 12/11 i 12/17 w miejscowości Chojny- Naruszczki, gm. Miastkowo19-01-2017
IGN.6720.1.2016o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo24-01-2017
IGN.6721.1.2016o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka)24-01-2017
Rol.6220.8.2016w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 61 od km 130+ 750 do km 132+250 odcinek przejścia przez Rydzewo (ul. Mazurska)25-01-2017
Rol.6220.7.2016w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni do tuczu03-03-2017
Rol.6220.8.2016rozbudowy drogi krajowej nr 61 od km 130+750 do km 132+250, odcinek przejścia przez Rydzewo (ul. Mazurska), gm. Miastkowo, na działkach będących własnością GDDKiA o nr : 217, 302/1, 344/1, 431/110-03-2017
IGN.6733.1.2017o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego18-04-2017
Rol.6220.7.2016budowy dwóch chlewni do tuczu 2 x 1300 sztuk świń (307 DJP), z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o pojemności min. 9m³, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego realizowane na terenie obejmującym część działki nr 156, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Rafała i Ewy Kuczyńskich, położonego w obrębie wsi Leopoldowo, gm. Miastkowo.21-04-2017
IGN.6733.3.2017budowy linii energetycznej kablowej średniego napięcia  15kV- odcinek o długości 65-70m04-05-2017
Rol.6220.7.2016budowy dwóch chlewni do tuczu 2 x 1300 szt. świń (307 DJP), z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o pojemności min. 9 m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego17-05-2017
IGN.6733.3.2017budowy linii energetycznej kablowej średniego napięcia 15kV - odcinek o długości 65-70 m19-05-2017
Rol.6220.7.2016przesłania odwołania 26-05-2017
IGN.6733.3.2017wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego29-05-2017
Rol.6220.7.2016w sprawie budowy dwóch chlewni do tuczu 2x 1300 szt. świń (307 DW), z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o pojemności min. 9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego14-06-2017
Rol.6220.5.2017wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem ,,Drogoszewo VIII'' położonego na działce nr 506 we wsi Drogoszewo, gm. Miastkowo07-09-2017
brakw sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Rydzewo - Gozdy dla wyboru sołtysa i członka rady sołeckiej20-09-2017
IGN.6733.4.2017wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego12-10-2017
Rol.6220.5.2017wydobywania kopaliny ze złoża piasku ze żwirem "DROGOSZEWO VIII" na działce nr 506 w obrębie wsi Drogoszewo, gm. Miastkowo27-10-2017
IGN.6733.4.2017w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4’ LOM444OA” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą30-10-2017
IGN.6733.4.2017w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM4440A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą31-10-2017
IGN.6733.4.2017    budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4’ LOM444OA” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą20-11-2017
IGN.6733.5.2017w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego24-11-2017
IGN.6733.4.2017w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego29-11-2017
IGN.6733.5.2017w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4’ LOM443OB” wraz wewnętrzną linią zasilającą04-12-2017
IGN.6733.4.2017w sprawie wniesienia odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego19-12-2017
IGN.6733.5.2017w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4' LOM 443OB" wraz z wewnętrzną linię zasilającą29-12-2017