logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/137/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2009 r.
uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.''d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 11.369.159 zł, z tego:
1)  bieżące w kwocie 10.913.951 zł;  
2)  majątkowe w kwocie 455.208 zł;  
-  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i nr 1a.  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15.616.337 zł, z tego:
1)  bieżące w kwocie 10.779.092 zł;  
2)  majątkowe w kwocie 4.837.245 zł;  
-  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a i nr 2b .  
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 4.247.178 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1)  zaciągniętych kredytów w kwocie 3.020.000 zł;  
2)  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.227.178 zł.  
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.247.178 zł , z następujących tytułów;
1)  zaciągniętych kredytów w kwocie 3.020.000 zł;  
2)  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.227.178 zł.  
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1.

§ 3.

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 3.020.000  zł na sfinansowanie uchwalonego deficytu budżetowego.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 31.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 51.711 zł.

§ 7.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie uchwalonego  deficytu budżetu do wysokości 3.020.000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań:
1)  na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały;  
2)  z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.  
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do;
1)  dokonywania zmian w planie wydatków jednostki;  
2)  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 9.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na lata 2010-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 1,27 MB 362
file typ Załącznik Nr 2 1,13 MB 365
file typ Załącznik Nr 3 1,14 MB 330
file typ Załącznik Nr 4 1,14 MB 338
file typ Załącznik Nr 5 1,14 MB 345
file typ Tabele 1, 1a, 2, 2a, 2b 3,65 MB 365

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-07 14:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-07 14:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-01-15 09:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1036