logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337: z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 121 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Dochody budżetu w wysokości 12.532.229 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 12.175.205 zł;
2) majątkowe w wysokości 357.024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2.
 
Wydatki budżetu w wysokości 16.592.650 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 11.152.946 zł;
2) majątkowe w wysokości 5.439.704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3.
 
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 100.000 zł;
2) celową w wysokości – 31.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 4.
 
1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 5.
 
Deficyt budżetu w wysokości 4.060.421 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 540.421 zł;
2) zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000 zł;
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.020.000 zł.
 
§ 6.
 
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.437.949 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 377.528 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 7.
 
Limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł.
 
§ 8.
 
Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 
§ 9.
 
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53.912 zł.
2. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł i wydatki w kwocie 800.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
 
§ 10.
 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
§ 11.
 
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych, zgodnie załącznikiem Nr 7.
 
§ 12.
 
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
- dochody – 113.163 zł,
- wydatki – 113.163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 13.
 
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 500.000 zł;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
5) przekazania kierownikom jednostek uprawnień do:
- dokonywania zmian w planie wydatków,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 14.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 15.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 561,73 KB 356

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-01-07 09:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-01-07 09:15
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-01-11 14:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 967