logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/141/2013
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15 597 919 zł, z tego :
1. bieżące w wysokości 14 366 313 zł,
2. majątkowe w wysokości 1 231 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 620 415 zł, z tego :
1. bieżące w wysokości 13 627 661 zł,
2. majątkowe w wysokości 2 992 754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 022 496 zł zostanie pokryty przychodem pochodzącym z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000 zł.
 
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:
1. ogólną w wysokości – 100 000 zł,
2. rezerwę celową w wysokości – 31 000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 1 500 000 zł i rozchodów budżetu w kwocie 477 504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Ustala się:
1. dochody w kwocie 53 912 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii a także na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 53 912 zł,
2. dochody w kwocie 560 000 zł i wydatki w kwocie 560 000 zł związane z realizacją zadań       określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 384 000 zł i wydatki w kwocie 384 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów w kwocie 106 021 zł i wydatków w kwocie 106 021 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określa się w kwocie 1 500 000 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w granicach kwot określonych w § 10 niniejszej uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek uprawnień do:
- dokonywania zmian w planie wydatków,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
 
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 736 KB 329

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 09:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 09:43
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-01-08 09:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 951