logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVI/172/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Statut Sołectwa Miastkowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr 79/XXI/96 Rady Gminy Miastkowo z dnia 10 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz uchwała Nr VIII/41/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 109, poz.2056).
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 198,04 KB 462

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-10-10 08:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-10-10 08:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1000