logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/205/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 listopada 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulki
Na podstawie art. 35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie Sołectwa Sulki stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/179/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulki (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3345) wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 2 dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:
§ 8a
1. Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne o charakterze i znaczeniu lokalnym.
2. Do zadań Sołectwa należy:
1) współudział w wykonywaniu zadań Gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa;
2) organizowanie aktywności mieszkańców dla załatwiania miejscowych potrzeb w zakresie utrzymania porządku, poprawienia estetyki, upowszechniania kultury i sportu;
3) kształtowania zasad współżycia społecznego poprzez udział społeczności lokalnej w zakresie pomocy sąsiedzkiej.
§ 8b
Zadania Sołectwa realizowane są poprzez:
1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;
2) podejmowanie działań do wykonania prac na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców;
3) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno- oświatowym i promocyjnym
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 92,58 KB 375

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-11-18 11:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-11-18 11:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 899