logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/9/2014
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16 548 248,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 15 195 678,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 1 352 570,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 950 776,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 14 570 356,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 1 380 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 597 472,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości – 100.000 zł;
2) rezerwę celową w wysokości – 40.000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 597 472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się:
1) dochody w kwocie 54 199,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii a także na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 54 199,00 zł;
2) dochody w kwocie 736 048,00 zł i wydatki w kwocie 736 048,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 360 464,00 zł i wydatki w kwocie 360 464,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z  załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 284 874,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Plan dochodów w kwocie 107 370,00 zł i wydatków w kwocie 107 370,00 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego określa się w kwocie 800.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w granicach kwot określonych w § 11;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
5) przekazania kierownikom jednostek uprawnień do:
- dokonywania zmian w planie wydatków,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady
Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 875,2 KB 353

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 10:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-07 10:13
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-01-07 10:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 914