logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

Uchwały



UCHWAŁA NR XXXI/176/2018
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo

Na podstawie art. 18 ust.  2 pkt  1 ustawy z dnia 8  marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018  r. poz.  994,  poz.  1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Miastkowo w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2011  r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 259, poz.  3075).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zapisy niniejszego statutu mają zastosowanie od nowej kadencji organów gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Banach

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 556,57 KB 508

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-10-12 12:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-10-12 12:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 926