logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR IV/26/19
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529; z 2019 r. poz. 271), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się gminny wieloletni program osłonowy w  zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/145/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 marca 2014 r. w  sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania’’ na lata 2014 - 2020 (Dz .Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1480).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
 

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikiem 184,44 KB 191

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-04-01 11:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-04-01 11:17
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-04-01 11:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 523