logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/118/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/165/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnionych §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Uchwala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Miastkowo, jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury z tytułu należności pieniężnych, mających charakter
cywilno-prawny, zwanych dalej należnościami.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady

Henryk RupaczZałącznikipobrań
file typ Uchwała 176,75 KB 24

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 23