logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/119/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".

§ 2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Miastkowo, zwane dalej "organizacjami".

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2 w odniesieniu do projektów aktów będących przedmiotem konsultacji.

§ 4. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Miastkowo w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 powinno określać:
1) przedmiot i cel konsultacji;
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) formę przeprowadzenia konsultacji;
4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Termin przeprowadzenia konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu konsultacji.

§ 5. Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastkowo.

§ 6. 1. Konsultacje mogą odbywać się w formie:
1) pisemnej poprzez zgłaszanie opinii i uwag do projektu aktu drogą pocztową lub elektroniczną na adres wskazany w ogłoszeniu albo bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy;
2) spotkań z  przedstawicielami organizacji, o których mowa w § 2.
2. O wyborze formy przeprowadzenia konsultacji decyduje Wójt Gminy.
3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
4. Informację o wynikach konsultacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości w sposób określony w § 5.

§ 7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastkowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała 229,13 KB 8

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 23