logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/120/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miastkowo w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378; z 2021 r. poz. 4, poz. 619) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miastkowo na rok szkolny 2021/2022:
1) etylina - 5,22 zł za litr;
2) olej napędowy - 5,18 zł za litr;
3) LPG - 2,49 zł za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady

Henryk RupaczZałącznikipobrań
file typ Uchwała 154,23 KB 6

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 19