logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/115/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym za 2020 rok;
2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3) informacją o stanie mienia komunalnego;
4) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
- udziela się Wójtowi Gminy Miastkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady 

Henryk RupaczZałącznikipobrań
file typ Uchwała 153,04 KB 6

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 18