logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/116/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/106/21 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021  - 2033 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Miastkowo na lata 2021- 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021  - 2033” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2033" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 539,67 KB 12

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 24