logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/123/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038), art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 25 394 012,25 zł, w tym:
- dochody bieżące – 24 194 150,25 zł,
- dochody majątkowe – 1 199 862,00 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 26 367 408,25 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 23 693 598,25 zł,
- wydatki majątkowe - 2 673 810,00 zł.

§ 4. Łączne przychody budżetu w kwocie 1 456.720,00 zł i łączne rozchody budżetu w  kwocie 483 324,00 zł na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady

Henryk RupaczZałącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 427,97 KB 13

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-22 07:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-22 07:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 33