logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/124/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 lipca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/108/21 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 1271) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Gabinet Lekarsko-Weterynaryjny Zenon Zaczek prowadzący Przychodnię dla Zwierząt w Miastkowie, ul. Nowa 3 poprzez zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz Załącznikipobrań
file typ Uchwała 124 KB 5

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-22 07:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-22 07:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 22