logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XX/125/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi ProkuratoraProkuratury Rejonowej w Łomży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325; z 2020 r. poz. 2299, poz. 2320; z 2021 r. poz. 54, poz. 159) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży z dnia 30 czerwca 2021 r. na uchwałę Nr XV/98/20 Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania skargi, o której mowa w  § 1, wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Załącznikipobrań
file typ Uchwała 123,7 KB 14

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-22 07:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-22 07:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 29