logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXI/126/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325; z 2020 r. poz. 2299 i 2320; z 2021 r. poz. 54 i 159) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży z dnia 29 lipca 2021 r. na uchwałę Nr XIV/89/20 Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania skargi, o której mowa w  § 1, wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała 123,39 KB 5

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-09-02 08:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-09-02 08:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 19