logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/144/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22 915 278,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 21 398 874,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 1 516 404,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 27 023 775,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 21 844 511,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 5 179 264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 108 497,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 258 501,00 zł;
2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie - 849 996,00 zł;

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości – 124 594,00 zł;
2) rezerwę celową w wysokości – 55 406,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 4 591 821,00 zł i rozchodów budżetu w kwocie 483 324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:
1) dochody w kwocie 53 774,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 774,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
2) dochody w kwocie 5 704,00 zł z tytułu opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatki w kwocie 5 704,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
3) dochody w kwocie 172 000,00 zł i wydatki w kwocie 172 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 898 656,00 zł i wydatki w kwocie 898 656,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z  załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 477 457,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejsej uchwały.

§ 10. Plan dochodów w kwocie 156 974,00 zł i wydatków w kwocie 156 974,00 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego określa się w kwocie 3 258 501,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w granicach kwot określonych w § 11;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego i wprowadzania nowych zadań;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk RupaczZałącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 4,54 MB 108

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2022-01-12 13:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2022-01-12 13:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221