logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/145/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 2,04 MB 83

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2022-01-12 13:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2022-01-12 13:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 202