logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVI/152/22
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 lutego 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXV/145/21 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030" § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Załącznikipobrań
file typ Uchwała 166,11 KB 83

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2022-04-05 11:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2022-04-05 11:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196