logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/155/22
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży oraz koła łowieckie działające na terenie gminy Miastkowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na rok 2022, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 248,12 KB 106

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2022-04-05 11:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2022-04-05 11:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197