logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXXII/183/22
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 24 146 690,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 20 710 880,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 3 435 810,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28 298 316,98 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 22 679 856,98 zł;
2) majątkowe w wysokości 5 618 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 151 626,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 300 000,00 zł
2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie - 500 000,00 zł;
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 1 851,98 zł;
4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 349 775,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości – 138 513,00 zł;
2) rezerwę celową w wysokości – 51 487,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 4 434 958,98 zł i rozchodów budżetu w kwocie 283 332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:
1) dochody w kwocie 63 460,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 460,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
2) dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
3) dochody w kwocie 350 000,00 zł i wydatki w kwocie 350 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 023 804,00 zł i wydatki w kwocie 1 023 804,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 413 131,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów w kwocie 204 200,00 zł i wydatków w kwocie 204 200,00 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego określa się w kwocie 1 300 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w granicach kwot określonych w § 11;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego i wprowadzania nowych zadań;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w:
- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do  dokonywania zmian w planie wydatków;
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

Załącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 4,6 MB 62

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-01-09 11:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-01-09 11:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2023-01-09 11:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 128