logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Kierownika Urzędu

Zarządzenia Kierownika UrzęduZARZĄDZENIE NR 7.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 czerwca 2021 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Strukturę organizacyjną Urzędu określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 17.2017 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 października 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Miastkowo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 510,26 KB 68

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2021-06-18
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-06-22 13:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-06-22 13:09
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-06-22 13:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 93