logo Miastkowo  
Budżet i majątek Majątek

Informacja o stanie mienia kumunalnego w 2011 r.


INFORMACJA
O STANIE  MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 250,0477 ha.  Różnica w powierzchni nieruchomości w porównaniu z informacją złożoną przy wykonaniu budżetu za 2010 rok wynikła z faktu nabycia gruntów na poszerzenie istniejacych dróg gminnych oraz zbycia nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Sposób zagospodarowania gruntów:

1) największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne
o łącznej powierzchni 188,4561 ha, co stanowi 75,37 %;

2) grunty oznaczone jako nieużytki i kopaliny – wyrobiska o łącznej powierzchni 13,38ha, co stanowi  5,36 %;

3) oddane w nieodpłatne użytkowanie jednostkom OSP i GOK – 3,1850 ha oraz mieszkańcom poszczególnych sołectw – 2,93 ha, co stanowi łącznie 2,44%;

4) grunty stanowiące własność gminy będące w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 0,34 ha, co stanowi  0,13 %;

- dla osób fizycznych - 0,05 ha,

- dla osób prawnych - 0,29 ha,

 

5) grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 27,9873 ha, co stanowi 11,19 %. składają się na to:

- grunty pod hydroforniami - 0,6578 ha,

- grunty po zlikwidownym ZGK – 0,6318 ha

- grunty pod świetlicami, budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi - 0,9599 ha,

- działki budowlane – 2,26 ha,

- inne tereny – 19,3296 ha,

- grunty rolne – 4,1482 ha,

6) grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - 3,3755 ha, co stanowi 1,35 %,

7) grunty oddane w dzierżawę - 10,3931 ha, co stanowi 4,16 %.

 

Oprócz gruntów do mienia gminy należą środki trwałe, których wartość przedstawia poniższa tabela.

 

Wartość majątku gminy

 

Nazwa jednostki

Grupy środków trwałych:

Budynki i budowle, obiekty inż.

Grunty

Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości

Środki transportu

Ogółem:

Urząd Gminy w Miastkowie

14.773.144,16

5.449.828,65

776.165,65

1.704.303,39

22.703.441,85

Ośrodek Pomocy Społecznej

0,00

0,00

11.520,04

0,00

11.520,04

Szkoła Podstawowa w Miastkowie

3.674.751,39

0,00

228.869,04

0,00

3.903.620,43

Szkoła Podstawowa w Rydzewie

755.854,48

0,00

124.065,57

0,00

879.920,05

Publiczne Gimnazjum w Miastkowie

1.298.719,70

0,00

170.616,41

0,00

1.469.336,11

Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie

1.396.995,44

0,00

187.115,69

0,00

1.584.111,13

Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo

0,00

0,00

20.436,56

0,00

20.436,56

Ogółem:

21.899465,17

5.449.828,65

1.518.788,96

1.704.303,39

30.572.386,17

 

W 2011 roku do budżetu wpłynęła kwota 707.717,00 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

  • sprzedaż mienia – 87.957,00,
  • dzierżawa obwodów łowieckich – 1.185,93,
  • wieczyste użytkowanie – 237,00,
  • czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 48.671,93,
  • dzierżawa gruntów – 31.736,14,
  • użytkowanie gruntu pod wysypiskiem – 537.929,00.

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-27 09:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-27 09:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1356