logo Miastkowo  
Budżet i majątek Dług publiczny

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 roku


 
Pozycja
Wyszczególnienie
Kwota
1.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:
0,00
1.1
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:
0,00
a
 pożyczek
0,00
b
 kredytów
0,00
c
 obligacji
0,00
1.2
Planowanie w roku budżetowym (bez prefinansowania) :
0,00
a
 pożyczki
0,00
b
 kredyty, w tym
0,00

 EBOiR
0,00
c
 obligacje
0,00
1.3
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
0,00
a
 Zaciągnięte zobowiązania
0,00
b
 Planowane zobowiązania
0,00
2
Obsługa długu:
0,00
2.1
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania:
0,00
a
 kredytów i pożyczek
0,00
b
 wykup papierów wartościowych
0,00
c
 udzielonych poręczeń
0,00
2.2
Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania
0,00
2.3
Spłata odsetek i dyskonta
0,00
3
Prognozowane dochody budżetu
11.834.472,00
4
Prognozowane wydatki budżetowe
13.184.472,00
5
Prognozowany wynik finansowy
-1.350.000,00
6
Relacje do dochodów (w %)
0,00 %
6.1
 długu (art. 170 ust. 1)
0,00 %
6.2
 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
0,00 %
6.3
 spłaty zadłużenia (art. 168 ust. 1)
0,00 %
6.4
 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3)
0,00 %


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-23 13:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-23 13:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1398