logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Rozgraniczenie nieruchomości


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 17, tel. (86) 217 49 96,
w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.15-15.15.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 2. Załączniki :
  1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej),
  2) wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie,
  3) kopia mapy ewidencyjnej z określeniem spornego odcinka granicy.

Opłaty:

Opłata skarbowa:  10 zł

Sposób załatwienia sprawy :

Postępowanie dwuetapowe.

I etap:

 1. Złożenie  wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Na podstawie przedłożonych dokumentów  Wójt – w formie postanowienia – wszczyna  postępowanie rozgraniczeniowe.
 3. Upoważniony przez Wójta Gminy geodeta dokonuje czynności rozgraniczeniowych na gruncie.

II etap:

 1. Złożenie przez geodetę dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego geodezyjno-kartograficznego.
 2. Ocena prawidłowości przeprowadzonego postępowania rozgraniczeniowego przez geodetę.
 3. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu lub decyzji o umorzeniu administracyjnego postępowania  rozgraniczeniowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

I etap – wydanie postanowienia  o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego – w ciągu  miesiąca.

II etap – wydanie decyzji o rozgraniczeniu lub decyzji o umorzeniu postępowania – w ciągu 2 miesięcy  od dnia złożenia przez geodetę upoważnionego do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości  przyjętej  do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Tryb odwoławczy:

 • zażalenie na postanowienie (I etap) – nie przysługuje;
 • strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji  o rozgraniczeniu (II etap), przekazania sprawy Sądowi,
 • odwołanie od decyzji o umorzeniu administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego (II etap) –  wnosi się (za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium w Łomży

Inne wskazówki, uwagi:

Koszty postępowania pokrywają wszystkie strony, na podstawie postanowienia  wydanego przez Wójta Gminy jednocześnie z decyzją zatwierdzającą granice lub umarzającą postępowanie rozgraniczeniowe.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086), rozdział 6
 2. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości  (Dz.U. Nr 45, poz. 453)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)
Załącznikipobrań
file typ Wzór wniosku 27,5 KB 746

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 13:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 13:55
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-03-30 11:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1823