logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Decyzje o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Miastkowo, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, parter, w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.15-15.15.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy albo lokalizacji inwestycji celu publicznego z załącznikami wymienionymi w formularzu powinien zawierać:

1/ mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci: elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo papierowej;

2/ określenie granic terenu objętego wnioskiem;

3/ charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

4/ w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

a) docelową rzędną składowiska odpadów,

b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Do wniosku dołącza się:

- decyzje, których obowiązek dołączenia wynika z odrębnych przepisów, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.).

- pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

- dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.

- inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej):

Opłaty:

17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,

598 zł - za wydanie decyzji (nie dotyczy wydania decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu),

56 zł - za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Miastkowo ( konto nr 21 8757 1037 1300 0055 2000 0010 BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO)

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego oraz inne zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają osoby i jednostki wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:

- 65 dni – decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- 90 dni – decyzje o warunkach zabudowy,

- 21 dni – decyzje o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego o pow. zabudowy do 70m2,

od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi kompletnego wniosku). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzgodnienia), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia (zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a). Nieuzupełnienie dokumentacji we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa Prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r, poz. 775).
  2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r., poz. 2111).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r poz.1839).
  5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r poz. 54).
  6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r poz. 1336).
  7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne (Dz. U. z 2023r poz. 1478).
  8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1588).
  9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).
  10. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r poz. 645).

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 13:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 13:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2024-04-05 14:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 2879