logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Decyzje o warunkach zabudowy


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Miastkowo, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami , pokój nr 17, w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.15-15.15.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku,
 2. Uproszczony wypis z rejestru gruntów na działkę objętą wnioskiem i działki sąsiadujące z terenem inwestycji ,
 3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne) wydany nie później niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku,
 4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 5. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a. tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.


Opłaty:

Opłata skarbowa:

17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,

107 zł - za wydanie decyzji,

56 zł - za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Miastkowo.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo  znajduje się numer rachunku bankowego.

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego oraz inne zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają osoby i jednostki wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi kompletnego wniosku wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzgodnienia), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Obowiązek uzyskania opinii właściwych organów w toku postępowania wydłuża postępowanie administracyjne o czas oczekiwania na uzgodnienie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a). Nieuzupełnienie dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
 7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).
 8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, z poźn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1588).
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 13:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 13:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2022-01-14 07:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 2665