logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Miastkowo stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska (pokój 3) telefon 217-49-35. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu pokój Nr 3 .

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. Do wniosku wnioskodawca dołącza informację pisemną: - o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa, - o miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymać psa.

Gdzie odebrać formularze:
brak formularzy

Opłaty:
82,00 zł za wydane zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Na podstawie w/w art. W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:
1. Od zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wydanego na podstawie art.10 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr133, poz. 715) oraz § 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne, służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie czternastu dni od daty doręczenia. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Urzędu pokój Nr 3 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:
1. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną odbiera się osobiście w siedzibie Urzędu (pokój 3).

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne .


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:30
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-03-23 14:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 905