logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Miastkowo, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 17,
w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.15-15.15.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 3. Załączniki wymienione we wniosku

Opłaty:

1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Miastkowo. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo  znajduje się numer rachunku bankowego.

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego oraz inne zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają osoby i jednostki wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi:

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
 3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.
 6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu.
 8. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn.zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 14:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 14:55
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-03-29 14:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1036