logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Miastkowo, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 17,
w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.15-15.15.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 2. Załączniki.

Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr IX/60/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2011r.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Miastkowo. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo znajduje się numer rachunku bankowego.

Termin odpowiedzi:

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. W zezwoleniu określa się m.in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).
 8. Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych.
Załącznikipobrań
file typ Formularz wniosku na zajęcie pasa drogowego 31,5 KB 699

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 14:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 14:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-03-29 14:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1055