logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Miastkowo, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 17,
w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.15-15.15.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Załączniki wymienione we wniosku

Opłaty:

Brak.

Termin odpowiedzi:

 1. Do jednego miesiąca.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – do dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. W zezwoleniu określa się m.in. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
 2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:
  a. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
  b. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
  c. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 11:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 11:05
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-03-30 11:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1048