logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Miastkowo, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 17,
w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.15-15.15.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
 2. Załączniki.

Opłaty:

Opłata za umieszczenie urządzenia – ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr IX/60/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2011r.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Miastkowo. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo  znajduje się numer rachunku bankowego.

Termin odpowiedzi:

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. Przed faktycznym umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 2. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).
 8. Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych.

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 11:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 11:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-03-30 11:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1019