logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Miastkowie
ul. Łomżyńska 32, pokój nr 5,
tel. 86 217 42 19

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – akt notarialny, aktualny wyciąg z księgi wieczystej, decyzja przydziału lokalu ( tryb decyzji obowiązywał do lipca 1994) lub umowa najmu lokalu do wglądu w oryginale.

Gdzie odebrać formularze:
Formularz wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, można odebrać w pokoju nr 5

Opłaty:
Wnioskodawca w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego jego dane osobowe ponosi opłatę skarbową za zaświadczenie w wysokości 17 zł . Pozostali wnioskodawcy ponoszą opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym w wysokości 31 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie - po zgłoszeniu się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Zażalenie wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia . Zażalenie składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy .

Inne wskazówki, uwagi:
W kasie Urzędu Gminy można nabyć znaczki opłaty skarbowej i dokonać opłaty za udostępnienie danych osobowych

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.74 – tekst jednolity Dz. U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86 poz. 960 z 2000r.- późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia – Dz. U. Nr 62 poz. 564 z 2002 r.

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Ciecierska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 906