logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wpis do rejestru wyborców


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Łomżyńska, pokój nr 3,
tel. 86 217 42 19

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców ,
  2. Dowód osobisty

Gdzie odebrać formularze:
Druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców można otrzymać w pokoju nr 5

Opłaty:
brak opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Łomży , za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji .

Inne wskazówki, uwagi:
Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy . Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezamieszkali ,przebywający na obszarze gminy

Podstawa prawna:

  • Ustawa – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.
  • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r.- Dz. U. Nr 86 poz.960 z późn. zm.

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Ciecierska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 874