logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wydawanie dowodów osobistych


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego w Miastkowie
ul. Łomżyńska 32, pokój nr 5
tel. 86 217 42 19

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  2. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
  3. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
  4. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby,
  5. Dwa aktualne zdjęcia o wym.3,5 x 4,5 cm (przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy pół profil z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  6. Stary dowód osobisty do wglądu (w przypadku wymiany).


Do wniosku nie dołącza się wymienionych w pkt. 2 i 3 odpisów aktu stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego. Osoba niepełnoletnia składa wniosek w obecności rodzica lub opiekuna prawnego

Gdzie odebrać formularze:
w pokoju nr 5

Opłaty:
brak opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Oczekiwanie na odbiór dowodu trwa około 1 miesiąca, ponieważ dane personalne wnioskodawcy przekazywane są drogą teletransmisji do centralnego punktu wytwarzania tych dokumentów i stamtąd gotowy dokument przekazywany jest ponownie do Urzędu Stanu Cywilnego w celu przekazania wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:
W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie , za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo . Odwołanie składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy .

Inne wskazówki, uwagi:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa wyłącznie osoba zainteresowana.
Dowód osobisty odbiera się osobiście .

Podstawa prawna:
  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r.- tekst jednolity Dz. U. nr 87 poz.960 z 2001 r.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych i ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 112 poz. 1182 z 2000 r. , Nr 56,poz.500 z 2003 r.)
  • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86 poz. 960 z 2000 r. z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105 poz.1110 z 2000 r.)

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Ciecierska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-04-12 12:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1305