logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miastkowo od dnia 1 stycznia 2012 r. prowadzi Wójt. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miastkowo obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.
 
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
  1. Nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  3. Numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.
 
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Miastkowo dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz poniżej:
  1. Wniosek
  2. Oświadczenie
 
Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).
Załącznikipobrań
file typ Wniosek 32 KB 645
file typ Oświadczenie 23,5 KB 726

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-09-11 11:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-09-11 11:17
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-09-11 11:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1078