logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wnioskodawcę (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku)
 3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (umowa lub oświadczenie o gotowości odbioru)
 4. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z zaplecza technicznego
  do konserwacji i parkowania sprzętu technicznego znajdującego się na terenie przeznaczonym do tego w planie zagospodarowania przestrzennego .
 5. Dokument potwierdzający posiadanie specjalistycznych środków transportu, wraz z ich opisem technicznym lub kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów.
 6. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)
 7. Zaświadczenia wymienione w pkt. 6 wnioskodawca może zastąpić oświadczeniem o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokumenty wymienione w pkt. 2-7 należy złożyć razem z wnioskiem.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Miastkowo, p. Nr 3 (parter), tel. 217-49-35

 

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej za zezwolenie dokonuje się z chwilą złożenia wniosku – 107zł.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni .

Sposób zakończenia postępowania: Decyzja administracyjna doręczona pocztą.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od daty doręczenia/ odbioru decyzji.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. z późn. zm. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-10-25 13:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-10-25 13:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 866