logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty

Wniosek z załącznikami.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

a/ oznaczenie rodzaju zezwolenia,

/rodzaje zezwoleń:

- na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4.5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (dot. sklepów) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (dot. zakładów gastronomicznych)

- na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa, (określenie przeznaczenia jak wyżej)

- na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu (określenie przeznaczenia jak wyżej)/,

b/ oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

c/ numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

d/ przedmiot działalności gospodarczej (kod PKD i opis)

e/ adres punktu sprzedaży,

f/ adres punktu  składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).


Załączniki do wniosku:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu - w oryginale do wglądu);
  2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  3. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225).

Opłaty:
Opłata za korzystanie z zezwolenia – wyliczana jest indywidualnie dla każdego zezwolenia na podstawie art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – płatna na rachunek bankowy Urzędu – BS Łomża O/Miastkowo nr 21 87571037-13000055-20000 -10.

Opłata skarbowa w kwocie 17,- zł za wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, płatna w kasie Urzedu lub na podany wyżej rachunek bankowy.


Dopuszczalna ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 12  (wykorzystanie: stan na 17.10.2017 r. – 11) w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 4  (wykorzystane: stan na 17.10.2017 r. – 2).

 

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, I piętro pok. Nr 11, tel. 217-49-82

 

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W terminie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ( 30 lub 60 dni od daty złożenia wniosku).

 

Tryb  odwoławczy:

Na postanowienie – służy zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo. Zażalenie składa się w pokoju nr 9 Urzędu Gminy.

Na zezwolenie lub decyzję odmowną – służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo. Odwołanie składa się w pok. Nr 9 Urzędu Gminy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007 roku Nr 70, poz.473 z późn. zm.).

Uchwała Nr XV/78/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.


Informacje wytworzył(a) :Jan Lipiński
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-06 07:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-06 07:43
Ostatnia zmiana :Katarzyna Kuczyńska2019-01-10 10:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 539