logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

 

Rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

  • powyżej 18% zawartości alkoholu

 

Jeśli przedsiębiorca chce sprzedawać wszystkie rodzaje alkoholi, musi złożyć wniosek o trzy zezwolenia.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.),

  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

I piętro pok. nr 18, tel. 86 217 48 29

 

Opłaty

OPŁATA

RODZAJ ZEZWOLENIA

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

525 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

525 zł

powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

1,4% wartości sprzedaży

do 4,5% alkoholu oraz piwo

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

1,4% wartości sprzedaży

powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miastkowo BS Łomża/O Miastkowo nr 21 8757 1037 1300 0055 2000 0010

W każdym następnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz. 2277 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

  • Uchwała Nr XXX/173/2018 Rady Gminy Miastkowo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miastkowo


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-06 07:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-06 07:43
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2023-01-13 08:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1076