logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Podział nieruchomości


Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, nr telefonu (86) 217 49 96
 
Wymagane dokumenty:

I ETAP – wstępny podział nieruchomości wydanie postanowienia:

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego podziału wraz załącznikami:

 1. wstępny projekt podziału
 2. tytuł prawny do nieruchomości ( np. akt notarialny, postanowienie sadowe, jeżeli bark księgi wieczystej  lub odpis z księgi wieczystej )
 3. uproszczony wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
 4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w przypadku o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 (w przypadku kiedy brak planu a wydano decyzję)
 5. pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ( wydane przez konserwatora zabytków).

Uwaga:

- wstępnego projektu podziału nie opracowuje się do podziałów o których mowa w art. 95 ( np. podział w celu wydzielenia działki niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego itp.)

II ETAP – zatwierdzenie projektu podziału poprzez wydanie decyzji.

Wniosek o zatwierdzenie podziału wraz z załącznikami dokumenty:

 1. mapa podziału;
 2. protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 3. wykaz zmian gruntowych;
 4. wykaz synchronizowany, jeżeli oznaczanie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
 
Opłaty:
Nie pobiera się.
 
Termin załatwienia:
30 dni
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

 

 

Podziału nieruchomości może dokonać właściciel lub wszyscy współwłaściciele, podział może być dokonany również z urzędu w  przypadkach przewidzianych w wyżej cytowanej ustawie.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie wstępnego podziału nieruchomości;
 2. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości;

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-03 09:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-03 09:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2023-04-05 11:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1183