logo Miastkowo  
Konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2016-2020


OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r., poz. 1235 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2016-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2016-2020.

Projekt Planu oraz Prognoza dostępne są na stronie www.miastkowo.pl/bip oraz udostępniane do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15.

Uwagi można zgłaszać do 19 kwietnia 2016r:

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag kliknij tutaj). Wypełniony formularz można złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo z dopiskiem „Konsultacje – PGN” lub wysłać na adres e-mail: gmina.miastkowo@vp.pl(z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – PGN”).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miastkowo.

 


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-29 14:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-29 14:05
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-05-12 15:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 479