logo Miastkowo  
Konsultacje społeczne

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych


Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Miastkowo podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2017-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2017-2024.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 17 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15 – 15.15).

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie www.miastkowo.pl/bip

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać do dnia 02.06.2017 r. w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, z dopiskiem „Konsultacje – SRGM”

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: gmina.miastkowo@vp.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – SRGM”).

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo (pokój nr 17), w godzinach pracy urzędu (7.15 – 15.15).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miastkowo.


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-05-12 15:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-05-12 15:09
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-11 08:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 494