logo Miastkowo  
Konsultacje społeczne

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Program Ochrony Środowiska


Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) Wójt Gminy Miastkowo informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastkowo na lata 2018- 2022 z perspektywą do 2025

Projekt Programu oraz prognoza dostępne są na stronie www.miastkowo.pl oraz udostępniane do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15.

Uwagi można zgłaszać do 20 lipca 2018r.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz można złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo z dopiskiem „Konsultacje – POŚ” lub wysłać na adres e-mail: gmina.miastkowo@vp.pl(z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – POŚ”).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miastkowo.

Załącznikipobrań
file typ POŚ Miastkowo 3,89 MB 304
file typ prognoza Miastkowo POŚ 2,61 MB 223
file typ formularz zgłaszania uwag 22 KB 181

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska2018-06-29
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2018-06-29 13:31
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2018-06-29 13:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-10-12 10:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 651