logo Miastkowo  
Konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE  o konsultacjach społecznych dot. planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030


 OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021r., poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030.

Projekt Planu oraz Prognoza dostępne są na stronie www.miastkowo.pl/bip oraz udostępniane do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15.

Uwagi można zgłaszać w terminie 21 dni tj. od dnia 13 października 2021 r. do dnia 2 listopada 2021 r. włącznie.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag (formularz poniżej). Wypełniony formularz można złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo z dopiskiem „Konsultacje – PGN” lub wysłać na adres e-mail: gmina@miastkow.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – PGN”).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miastkowo.

 

WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

 

 

 Informacje wytworzył(a) :Monika Bednarczyk2021-10-12
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-10-12 10:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-10-12 10:34
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-10-12 10:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 386